ພາສາແ…

ພາສາແມ່ນສື່ກາງສຳລັບການພົວພັນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດ

ວັນສຸກວັນທີ 12 ຕຸລາ 2012 ເວລາ 09: 49 | ຂຽນໂດຍ Web Master

ພາສາແມ່ນສື່ກາງເພື່ອ ການຖ່າຍທອດແລະ ການຮັບ ຮູ້ຊຶຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາ ກອນໂລກ. ພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນ ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະ ເຊື້ອຊາດຊຶ່ງຖືກພັດທະນາໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.
ໃນປັດຈຸບັນພາສາອັງກິດ,​ຝຣັ່ງ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະ ມັນ, ແອດສະປາຍໂຢນ ນັບ ວ່າເປັນພາສາທ່ີມີການນຳໃຊ້ກັນຫລາຍໃນໂລກໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດແລະ ຝຣັ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນສື່ກາງສາກົນ ມາເປັນເວລາດົນນານພໍສົມ ຄວນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະ ເທດໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາທາງການຂອງຕົນ, ທັງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມທ່ີມີລັກສະນະນາໆຊາດ, ມີ ບາງປະເທດເຊັ່ນ: ອິນເດຍ ຊຶ່ງໃຊ້ເຖິງ 16 ພາສາແຕ່ກໍ່ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ພາສາຮີນດີ ເປັນພາສາທາງການ ແລະ ຫລາຍໆປະເທດທ່ີມີລັກສະ ນະຄ້າຍຄືກັນ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພາ ສາມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການ ເມືອງການປົກຄອງຂອງແຕ່ ລະປະເທດຄື: ປະເທດທ່ີມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງ ດ້ານພາສາຫລືໃຊ້ພາສາດຽວຈະມີສ່ວນສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວ ໃນຫມູ່ປະຊາກອນ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງ ພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນ ເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພາສາ ລາວເປັນພາສາປະຈຳຊາດ,​ໂດຍມີບາງເຄົ້າຄຳສັບກໍ່ໄດ້ ມາຈາກພາສາປາລີ ແລະ ສັນ ສະກິດນັບໄດ້ວ່າພາສາລາວແມ່ນພາສາທ່ີອຸດົມສົມບູນ ເຫມືອນກັບພາສາອື່ນໃນ ໂລກ, ແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດ ຈຸບັນປະຊາຊົນລາວບັນດາ ເຜົ່າແມ່ນໃຊ້ພາສາຂອງຕົນ ຕິດຕໍ່ສື່ສານພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ນອກຈາກນັ້ນບັນ ດາເອກະສານທາງການກໍ່ຄື ສ່ວນຕົວກໍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ພາສາລາວເປັນການບັນທຶກກໍຄື ການສື່ສານ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະສະເພາະຫລືເອກະລັກສະເພາະຂອງຄວາມເປັນຊາດ ລາວ, ຈົນສາມາດເວົ້າເປັນ ຄຳຄົມປະສົມຄຳສຸພາສິດ ທ່ີວ່າ: “ພາສາບອກຊາດ ມາ ລະຍາດບອກຕະກຸນ”. ຄຽງຄູ່ ກັບດ້ານດີທ່ີລາວເຮົາເປັນປະເທດເອກະລາດປະຊາທິປະ ໄຕມີຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດ ທະນະທຳ ແລະ ພາສາອັນ ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ຍັງມີ ຄົນລາວເຮົາຈຳນວນຫນຶ່ງທ່ີ ລະດັບຍັງອ່ອນຫລືລະດັບສູງແລ້ວກໍ່ເຮັດຮູ້ແລ້ວຕ່າວພາໂລ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາແບບຊອດກະຈາມີພາສາລາວແດ່ ແລະ ພາສາບາງປະເທດໃກ້ຄຽງແດ່ສັບປົນຄົນເລເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລືຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມສັບສົນວ່າອັນໃດແມ່ນພາສາລາວ, ອັນໃດແມ່ນພາສາຂອງປະ ເທດອື່ນໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ. ສະ ນັ້ນມັນເຖິງເວລາແລ້ວບໍທ່ີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຄືທົ່ວ ສັງຄົມລາວຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ ລະນາຕົນເອງມາຍົກສູງພາ ສາຂອງຕົນໂດຍສ້າງຈິດສຳ ນຶກວ່າການຮັກພາສາກໍ່ຄືຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງ ນອນ, ໂດຍໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ອອກທາງສື່ ແລະ ສ້າງກິດ ຈະກຳສຳມະນາຄັກແນ່ຈຳ ແນກຖີ່ຖ້ວນວ່າອັນໃດເປັນ ພາສາເຮົາ ແລະ ອັນໃດແມ່ນ ພາສາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຈາກ ນັ້ນຄູອາຈານຢູ່ບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບ ການເວົ້າການຂຽນໂດຍສະ ເພາະບັນດາຕຳລາເອກະ ສານຕ່າງໆເພາະບັນຫາເລ່ືອງການຮັກພາສາປົກປ້ອງພາສາຂອງຊາດຕົນກະໂຕຄູອາຈານນັ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ອອກຫນ້າ ພາທາງກ່ອນ, ມີຄູອາຈານ ບາງທ່ານໄປສຶກສາຢູ່ບ້ານ ເຂົາຈົບລະດັບທ່ີສູງຂັ້ນປະ ລິນຍາບັດກັບມາບ້ານຕົນເອງບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ນຳເອົາພາສາ ເຂົາມານຳເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ບາງ ເອກະສານການຮຽນການ ສອນມີບາງອັນກໍເປັນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໄກ່ 3 ສາຍ ເລືອດໂດຍແຍກບໍ່ອອກວ່າ ພາສາເຂົາແມ່ນຫຍັງພາສາ ເຮົາແມ່ນຫຍັງ.
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການ ຮຽນພາສາຂອງຕ່າງປະເທດມັນກໍ່ດີມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ ຖ້າພາສາດັ່ງກ່າວຫາກແມ່ນພາສາກາງຂອງໂລກທ່ີໃຊ້ກັນຖ້າຫາກເປັນພາສາຂອງປະ ເທດໃກ້ຄຽງນີ້ໂດຍພາສາທ່ີ ຄ້າຍຄືກັນກັບພາສາລາວຄິດວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຈຳເປັນພໍ ເທົ່າໃດ,​ຫລືຮຽນຮູ້ໄວ້ກໍ່ດີ  ແຕ່ບໍ່ຄວນທ່ີຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃຫ້ສັບປົນຄົນເລໃຫ້ມັນສັບສົນ ກັບພາສາຂອງຕົນ, ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເລ່ືອງການນຳໃຊ້ພາ ສານີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັງ ຄົມບ້ານເຮົາມັນກໍ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນເພາະພາສາເຂົາມັນເຂົ້າມາ ຫລາຍຊ່ອງທາງເປັນຕ້ົນແມ່ນມາຈາກບັນດາສື່ຕ່າງໆ, ນອກ ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຄົນລາວໄປ ອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດເຂົາກັບມາກໍທຳທ່າເຮັດປານນາງສີວຽງຈັນຄືໃນເພງທ່ີເຂົາ ຮ້ອງກັນດັງທົ່ວສັງຄົມ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການນຳ ໃຊ້ພາສາຂອງຕົນເຂົ້າໃນ ການຂີດຂຽນປາກເວົ້າກໍແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທ່ີເປັນ ຊາດ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ພາ ສາໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ພາສາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ພາຫະນະສຳພັນ, ພາສາວິ ທະຍາສາດ, ພາສາທຸລະກິດ ອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນພາສາຈິ່ງ ນັບມື້ມີບົດບາດທາງການ ເມືອງ-ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຊາດ, ມີທ່າອ່ຽງເຮັດໃຫ້ປະ ຊາກອນໂລກນັບມື້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຄ້າຍກັບວ່າມີພຽງພາສາ ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ ຄົນໃນຊາດຄວນໃຊ້ວິຈາ ລະຍາຍານຂອງຕົນວ່າອັນ ໃດແມ່ນພາສາເຮົາອັນໃດ ແມ່ນພາສາເຂົາແລ້ວສັງຄົມ ບ້ານເຮົາກໍຈະສະດວກສະ ບາຍໃນການໃຊ້ພາສາລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ພາສາແມ່ນສື່ກາງສຳລັບການພົວພັນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດ

PostDateIconວັນສຸກວັນທີ 12 ຕຸລາ 2012 ເວລາ 09: 49 | PostAuthorIconຂຽນໂດຍ Web Master | PDF | ພິມ | ອີເມລ

User Rating: / 1
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ

SHARE STORE:

ພາສາແມ່ນສື່ກາງເພື່ອ ການຖ່າຍທອດແລະ ການຮັບ ຮູ້ຊຶຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາ ກອນໂລກ. ພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນ ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະ ເຊື້ອຊາດຊຶ່ງຖືກພັດທະນາໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.
ໃນປັດຈຸບັນພາສາອັງກິດ,​ຝຣັ່ງ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະ ມັນ, ແອດສະປາຍໂຢນ ນັບ ວ່າເປັນພາສາທ່ີມີການນຳໃຊ້ກັນຫລາຍໃນໂລກໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດແລະ ຝຣັ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນສື່ກາງສາກົນ ມາເປັນເວລາດົນນານພໍສົມ ຄວນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະ ເທດໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາທາງການຂອງຕົນ, ທັງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມທ່ີມີລັກສະນະນາໆຊາດ, ມີ ບາງປະເທດເຊັ່ນ: ອິນເດຍ ຊຶ່ງໃຊ້ເຖິງ 16 ພາສາແຕ່ກໍ່ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ພາສາຮີນດີ ເປັນພາສາທາງການ ແລະ ຫລາຍໆປະເທດທ່ີມີລັກສະ ນະຄ້າຍຄືກັນ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພາ ສາມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການ ເມືອງການປົກຄອງຂອງແຕ່ ລະປະເທດຄື: ປະເທດທ່ີມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງ ດ້ານພາສາຫລືໃຊ້ພາສາດຽວຈະມີສ່ວນສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວ ໃນຫມູ່ປະຊາກອນ.
ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງ ພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນ ເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພາສາ ລາວເປັນພາສາປະຈຳຊາດ,​ໂດຍມີບາງເຄົ້າຄຳສັບກໍ່ໄດ້ ມາຈາກພາສາປາລີ ແລະ ສັນ ສະກິດນັບໄດ້ວ່າພາສາລາວແມ່ນພາສາທ່ີອຸດົມສົມບູນ ເຫມືອນກັບພາສາອື່ນໃນ ໂລກ, ແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດ ຈຸບັນປະຊາຊົນລາວບັນດາ ເຜົ່າແມ່ນໃຊ້ພາສາຂອງຕົນ ຕິດຕໍ່ສື່ສານພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ນອກຈາກນັ້ນບັນ ດາເອກະສານທາງການກໍ່ຄື ສ່ວນຕົວກໍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ພາສາລາວເປັນການບັນທຶກກໍຄື ການສື່ສານ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະສະເພາະຫລືເອກະລັກສະເພາະຂອງຄວາມເປັນຊາດ ລາວ, ຈົນສາມາດເວົ້າເປັນ ຄຳຄົມປະສົມຄຳສຸພາສິດ ທ່ີວ່າ: “ພາສາບອກຊາດ ມາ ລະຍາດບອກຕະກຸນ”. ຄຽງຄູ່ ກັບດ້ານດີທ່ີລາວເຮົາເປັນປະເທດເອກະລາດປະຊາທິປະ ໄຕມີຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດ ທະນະທຳ ແລະ ພາສາອັນ ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ຍັງມີ ຄົນລາວເຮົາຈຳນວນຫນຶ່ງທ່ີ ລະດັບຍັງອ່ອນຫລືລະດັບສູງແລ້ວກໍ່ເຮັດຮູ້ແລ້ວຕ່າວພາໂລ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາແບບຊອດກະຈາມີພາສາລາວແດ່ ແລະ ພາສາບາງປະເທດໃກ້ຄຽງແດ່ສັບປົນຄົນເລເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລືຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມສັບສົນວ່າອັນໃດແມ່ນພາສາລາວ, ອັນໃດແມ່ນພາສາຂອງປະ ເທດອື່ນໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ. ສະ ນັ້ນມັນເຖິງເວລາແລ້ວບໍທ່ີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຄືທົ່ວ ສັງຄົມລາວຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ ລະນາຕົນເອງມາຍົກສູງພາ ສາຂອງຕົນໂດຍສ້າງຈິດສຳ ນຶກວ່າການຮັກພາສາກໍ່ຄືຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງ ນອນ, ໂດຍໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ອອກທາງສື່ ແລະ ສ້າງກິດ ຈະກຳສຳມະນາຄັກແນ່ຈຳ ແນກຖີ່ຖ້ວນວ່າອັນໃດເປັນ ພາສາເຮົາ ແລະ ອັນໃດແມ່ນ ພາສາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຈາກ ນັ້ນຄູອາຈານຢູ່ບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບ ການເວົ້າການຂຽນໂດຍສະ ເພາະບັນດາຕຳລາເອກະ ສານຕ່າງໆເພາະບັນຫາເລ່ືອງການຮັກພາສາປົກປ້ອງພາສາຂອງຊາດຕົນກະໂຕຄູອາຈານນັ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ອອກຫນ້າ ພາທາງກ່ອນ, ມີຄູອາຈານ ບາງທ່ານໄປສຶກສາຢູ່ບ້ານ ເຂົາຈົບລະດັບທ່ີສູງຂັ້ນປະ ລິນຍາບັດກັບມາບ້ານຕົນເອງບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ນຳເອົາພາສາ ເຂົາມານຳເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ບາງ ເອກະສານການຮຽນການ ສອນມີບາງອັນກໍເປັນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໄກ່ 3 ສາຍ ເລືອດໂດຍແຍກບໍ່ອອກວ່າ ພາສາເຂົາແມ່ນຫຍັງພາສາ ເຮົາແມ່ນຫຍັງ.
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການ ຮຽນພາສາຂອງຕ່າງປະເທດມັນກໍ່ດີມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ ຖ້າພາສາດັ່ງກ່າວຫາກແມ່ນພາສາກາງຂອງໂລກທ່ີໃຊ້ກັນຖ້າຫາກເປັນພາສາຂອງປະ ເທດໃກ້ຄຽງນີ້ໂດຍພາສາທ່ີ ຄ້າຍຄືກັນກັບພາສາລາວຄິດວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຈຳເປັນພໍ ເທົ່າໃດ,​ຫລືຮຽນຮູ້ໄວ້ກໍ່ດີ  ແຕ່ບໍ່ຄວນທ່ີຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃຫ້ສັບປົນຄົນເລໃຫ້ມັນສັບສົນ ກັບພາສາຂອງຕົນ, ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເລ່ືອງການນຳໃຊ້ພາ ສານີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັງ ຄົມບ້ານເຮົາມັນກໍ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນເພາະພາສາເຂົາມັນເຂົ້າມາ ຫລາຍຊ່ອງທາງເປັນຕ້ົນແມ່ນມາຈາກບັນດາສື່ຕ່າງໆ, ນອກ ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຄົນລາວໄປ ອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດເຂົາກັບມາກໍທຳທ່າເຮັດປານນາງສີວຽງຈັນຄືໃນເພງທ່ີເຂົາ ຮ້ອງກັນດັງທົ່ວສັງຄົມ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການນຳ ໃຊ້ພາສາຂອງຕົນເຂົ້າໃນ ການຂີດຂຽນປາກເວົ້າກໍແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທ່ີເປັນ ຊາດ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ພາ ສາໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ພາສາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ພາຫະນະສຳພັນ, ພາສາວິ ທະຍາສາດ, ພາສາທຸລະກິດ ອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນພາສາຈິ່ງ ນັບມື້ມີບົດບາດທາງການ ເມືອງ-ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຊາດ, ມີທ່າອ່ຽງເຮັດໃຫ້ປະ ຊາກອນໂລກນັບມື້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຄ້າຍກັບວ່າມີພຽງພາສາ ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ ຄົນໃນຊາດຄວນໃຊ້ວິຈາ ລະຍາຍານຂອງຕົນວ່າອັນ ໃດແມ່ນພາສາເຮົາອັນໃດ ແມ່ນພາສາເຂົາແລ້ວສັງຄົມ ບ້ານເຮົາກໍຈະສະດວກສະ ບາຍໃນການໃຊ້ພາສາລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ພາສາແມ່ນສື່ກາງສຳລັບການພົວພັນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດ

PostDateIconວັນສຸກວັນທີ 12 ຕຸລາ 2012 ເວລາ 09: 49 | PostAuthorIconຂຽນໂດຍ Web Master | PDF | ພິມ | ອີເມລ

User Rating: / 1
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ

SHARE STORE:

ພາສາແມ່ນສື່ກາງເພື່ອ ການຖ່າຍທອດແລະ ການຮັບ ຮູ້ຊຶຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາ ກອນໂລກ. ພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນ ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະ ເຊື້ອຊາດຊຶ່ງຖືກພັດທະນາໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.
ໃນປັດຈຸບັນພາສາອັງກິດ,​ຝຣັ່ງ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະ ມັນ, ແອດສະປາຍໂຢນ ນັບ ວ່າເປັນພາສາທ່ີມີການນຳໃຊ້ກັນຫລາຍໃນໂລກໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດແລະ ຝຣັ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນສື່ກາງສາກົນ ມາເປັນເວລາດົນນານພໍສົມ ຄວນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະ ເທດໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາທາງການຂອງຕົນ, ທັງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມທ່ີມີລັກສະນະນາໆຊາດ, ມີ ບາງປະເທດເຊັ່ນ: ອິນເດຍ ຊຶ່ງໃຊ້ເຖິງ 16 ພາສາແຕ່ກໍ່ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ພາສາຮີນດີ ເປັນພາສາທາງການ ແລະ ຫລາຍໆປະເທດທ່ີມີລັກສະ ນະຄ້າຍຄືກັນ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພາ ສາມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການ ເມືອງການປົກຄອງຂອງແຕ່ ລະປະເທດຄື: ປະເທດທ່ີມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງ ດ້ານພາສາຫລືໃຊ້ພາສາດຽວຈະມີສ່ວນສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວ ໃນຫມູ່ປະຊາກອນ.
ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງ ພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນ ເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພາສາ ລາວເປັນພາສາປະຈຳຊາດ,​ໂດຍມີບາງເຄົ້າຄຳສັບກໍ່ໄດ້ ມາຈາກພາສາປາລີ ແລະ ສັນ ສະກິດນັບໄດ້ວ່າພາສາລາວແມ່ນພາສາທ່ີອຸດົມສົມບູນ ເຫມືອນກັບພາສາອື່ນໃນ ໂລກ, ແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດ ຈຸບັນປະຊາຊົນລາວບັນດາ ເຜົ່າແມ່ນໃຊ້ພາສາຂອງຕົນ ຕິດຕໍ່ສື່ສານພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ນອກຈາກນັ້ນບັນ ດາເອກະສານທາງການກໍ່ຄື ສ່ວນຕົວກໍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ພາສາລາວເປັນການບັນທຶກກໍຄື ການສື່ສານ, ນີ້ແມ່ນລັກສະ ນະສະເພາະຫລືເອກະລັກສະເພາະຂອງຄວາມເປັນຊາດ ລາວ, ຈົນສາມາດເວົ້າເປັນ ຄຳຄົມປະສົມຄຳສຸພາສິດ ທ່ີວ່າ: “ພາສາບອກຊາດ ມາ ລະຍາດບອກຕະກຸນ”. ຄຽງຄູ່ ກັບດ້ານດີທ່ີລາວເຮົາເປັນປະເທດເອກະລາດປະຊາທິປະ ໄຕມີຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດ ທະນະທຳ ແລະ ພາສາອັນ ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ຍັງມີ ຄົນລາວເຮົາຈຳນວນຫນຶ່ງທ່ີ ລະດັບຍັງອ່ອນຫລືລະດັບສູງແລ້ວກໍ່ເຮັດຮູ້ແລ້ວຕ່າວພາໂລ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາແບບຊອດກະຈາມີພາສາລາວແດ່ ແລະ ພາສາບາງປະເທດໃກ້ຄຽງແດ່ສັບປົນຄົນເລເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລືຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມສັບສົນວ່າອັນໃດແມ່ນພາສາລາວ, ອັນໃດແມ່ນພາສາຂອງປະ ເທດອື່ນໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ. ສະ ນັ້ນມັນເຖິງເວລາແລ້ວບໍທ່ີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຄືທົ່ວ ສັງຄົມລາວຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາ ລະນາຕົນເອງມາຍົກສູງພາ ສາຂອງຕົນໂດຍສ້າງຈິດສຳ ນຶກວ່າການຮັກພາສາກໍ່ຄືຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງ ນອນ, ໂດຍໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ອອກທາງສື່ ແລະ ສ້າງກິດ ຈະກຳສຳມະນາຄັກແນ່ຈຳ ແນກຖີ່ຖ້ວນວ່າອັນໃດເປັນ ພາສາເຮົາ ແລະ ອັນໃດແມ່ນ ພາສາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຈາກ ນັ້ນຄູອາຈານຢູ່ບັນດາສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບ ການເວົ້າການຂຽນໂດຍສະ ເພາະບັນດາຕຳລາເອກະ ສານຕ່າງໆເພາະບັນຫາເລ່ືອງການຮັກພາສາປົກປ້ອງພາສາຂອງຊາດຕົນກະໂຕຄູອາຈານນັ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ອອກຫນ້າ ພາທາງກ່ອນ, ມີຄູອາຈານ ບາງທ່ານໄປສຶກສາຢູ່ບ້ານ ເຂົາຈົບລະດັບທ່ີສູງຂັ້ນປະ ລິນຍາບັດກັບມາບ້ານຕົນເອງບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ນຳເອົາພາສາ ເຂົາມານຳເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ບາງ ເອກະສານການຮຽນການ ສອນມີບາງອັນກໍເປັນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໄກ່ 3 ສາຍ ເລືອດໂດຍແຍກບໍ່ອອກວ່າ ພາສາເຂົາແມ່ນຫຍັງພາສາ ເຮົາແມ່ນຫຍັງ.
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການ ຮຽນພາສາຂອງຕ່າງປະເທດມັນກໍ່ດີມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ ຖ້າພາສາດັ່ງກ່າວຫາກແມ່ນພາສາກາງຂອງໂລກທ່ີໃຊ້ກັນຖ້າຫາກເປັນພາສາຂອງປະ ເທດໃກ້ຄຽງນີ້ໂດຍພາສາທ່ີ ຄ້າຍຄືກັນກັບພາສາລາວຄິດວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຈຳເປັນພໍ ເທົ່າໃດ,​ຫລືຮຽນຮູ້ໄວ້ກໍ່ດີ  ແຕ່ບໍ່ຄວນທ່ີຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃຫ້ສັບປົນຄົນເລໃຫ້ມັນສັບສົນ ກັບພາສາຂອງຕົນ, ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເລ່ືອງການນຳໃຊ້ພາ ສານີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັງ ຄົມບ້ານເຮົາມັນກໍ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນເພາະພາສາເຂົາມັນເຂົ້າມາ ຫລາຍຊ່ອງທາງເປັນຕ້ົນແມ່ນມາຈາກບັນດາສື່ຕ່າງໆ, ນອກ ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຄົນລາວໄປ ອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດເຂົາກັບມາກໍທຳທ່າເຮັດປານນາງສີວຽງຈັນຄືໃນເພງທ່ີເຂົາ ຮ້ອງກັນດັງທົ່ວສັງຄົມ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການນຳ ໃຊ້ພາສາຂອງຕົນເຂົ້າໃນ ການຂີດຂຽນປາກເວົ້າກໍແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທ່ີເປັນ ຊາດ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ພາ ສາໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ພາສາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ພາຫະນະສຳພັນ, ພາສາວິ ທະຍາສາດ, ພາສາທຸລະກິດ ອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນພາສາຈິ່ງ ນັບມື້ມີບົດບາດທາງການ ເມືອງ-ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຊາດ, ມີທ່າອ່ຽງເຮັດໃຫ້ປະ ຊາກອນໂລກນັບມື້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຄ້າຍກັບວ່າມີພຽງພາສາ ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ ຄົນໃນຊາດຄວນໃຊ້ວິຈາ ລະຍາຍານຂອງຕົນວ່າອັນ ໃດແມ່ນພາສາເຮົາອັນໃດ ແມ່ນພາສາເຂົາແລ້ວສັງຄົມ ບ້ານເຮົາກໍຈະສະດວກສະ ບາຍໃນການໃຊ້ພາສາລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: