ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດ້ຮັບຄໍາຊົມເຊີຍ ຈາກປະທານປະເທດ ມົງໂກລີ

(ຂປລ): ພະນະທານ ນາງ ປານີ ຢາ່ທໍຕູ ປະທານ່້ສະພາແຫງ່ຊາດ ຄົນໃຫມຂອງ່ລາວ ໄດ້ຮັບໂທລະເລກສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຈາກພະນະທານ ່Dam din giin DEMBEREL ປະທານສະພາຄູຣານໃຫຍ ່ແຫງ ມົງ່ໂກລີ ວາ່: ເນືອງ່ໃນໂອກາພດພະນະທານ ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັງ້ເປັນປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ ສປປ ລາວ ່, ຂາພະ້ເຈົາ້ຂໍສົງ່ຄໍາຊົມເຊີຍອັນຈິງໃຈ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ພະນະທານ່ຈົງ່ມີສກພາຍຸແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບແຕ່ສິງດີງາມ.
ຂາະພະ້ເຈົາ້ພາກພູມໃຈທີຈະໄດ ຮວມ້່ມືກັບພະນະທານ ່ເພືອ່ເສີມຂະຫຍາຍສານພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວາງ ລາວ ່ແລະ ມົງໂກ ກໍຄື່ການຮວມ່ມື ລະຫວາງ່ອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢາງ່ເລິກເຊິງ່ໃນຕໍໜາ່້.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: