ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ລາວຫວຽດນາມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຮວມ່ມືສອງຝາຍ່

ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ລາວຫວຽດນາມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຮວມ່ມືສອງຝາຍ່
(ຂປລ): ກໍາມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫງ່ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະແລກປຽ່ນບົດຮຽນຮວມ່ກັນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2011 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຄະນະຜູແທນ ຝາຍ້ລາວນໍາໂດຍ ທານ ຄໍາ່ສິງ ໄຊຍະກອນ, ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະ ພາແຫງຊາດ່, ຫົວໜາກໍາມາ້ທິການເສດຖະກິດແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ຝາຍຫວຽດນາມນໍາໂດຍ ທານ ່ເລກວັກຍງ ຮອງຸກໍາມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫງ່ຊາດ ສສ ຫວຽດນາມ ພອມ້ຄະນະ.
ໃນການພົບປະສອງຝາຍໄດແລກປຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກຽວກັບວຽກງານດານເສດຖະກິດ່້່່້, ພິຈາລະນາ, ການ ອະນມັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍຸ່, ວຽກງານກຽວກັບຕະາດັກຊັບ່່, ການສາງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດ ້ຖະກິດ, ການແລກປຽນບົ່ດຮຽນກຽວກັບການກະກຽມແບງກົມເສດຖະກິດແຜນການ ການເງິນ ອອກເປັນ ່່2 ກົມຄື: ກົມເສດດຖະ ກິດແຜນການ ແລະ ກົມງົບປະມານການເງິນ, ການຮວມມືໃນການສາງແຜນການແລກປຽນການຢຽມ່້່້ຢາມ ແລະ ຖອດຖອນ ບົດຮຽນຄະນະຜູແທນລາວ້-ຫວຽດນາມ ການຮວມມືໃນການສາງ ແລະ ຍົກລະດັບບກຄະລາກອນ ືການສົງບກຄະລາຸຸ່້່ ກອນໄປ ອົບຮົມໄລຍະສັນ ຢູ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ອືນໆ້່່.
ກໍາມາທິການເສດຖະກິດແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເປັນເສນາທິການ ໃຫສະພາແຫງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫງ້່່ ຊາດລາວ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫງລັດ ຂອງຂະ່ ແໜງການກະສິກໍາ-ປາໄມ່້, ອດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາຸ້, ພະລັງງານ-ບໍແຮ່, ໂຍທາທິການ, ທອງທຽວ່່, ແຜນການ-ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ທະນາຄານ, ບັນດາຫົວໜວຍທລະກິດຸ່, ໂຄງການກໍສາງວັດຖເຕັກນິກອືນໆຸ່້່. ພອມກັນນີຍັງມີສິດ ແລະ ໜາທີໃນການ້້້່ ຄົນຄວາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສຮາງກົດໝາຍ້້່່, ຮາງລັດຖະບັນຍັດ່, ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ກົນທີກຽວຂອງກັບຂົງເຂດວຽກງານນຂອງຕົນ ່່້.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: